อาหาร 9 อย่าง กินทุกวันมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ

เข้าชม : 293
9 อาหารมีประโยชน์ ที่ควรกินทุกวันเพื่อสุขภาพ
สุ ข ภ า พ ร่ า ย ก า ย ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เพราะในแต่ละวันต้องใช้พลังงานในการทำงาน เพราะฉะนั้นอาหารที่ทานในแต่ละวัน ควรมีประโยชน์ต่อร่างกาย แ ล ะ ไ ม่ ค ว ร ท า น อ า ห า ร ที่ ไ ม่ มี ประโยชน์ เพราะจะยิ่งส่งผล ร้ า ย ต่อร่างกายในระยะ ย า ว เราจึงควรหันมารั ก สุ ข ภ า พ ท า น อ า ห า ร ที่มีประโยชน์กันดีกว่า

1. บร็อคโคลี่

แ ห ล่ ง วิ ต า มิ น ซี เ อ แ ล ะ เ ค ทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนสูง จะช่วยในการบำรุงสายตา มีสารไอโซธิโอไซ ย า เนทส์ Isothiocyanates ที่ช่วย ต้านมะเร็งปอด ม ะ เ ร็ ง ก ร ะ เ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ และวิตามินเคที่ช่วยเสริม ความแข็งแรงของกระดูกอีกด้วย2. มันเทศ

ที่ อุ ด ม ไ ป ด้ ว ย เ บ ต า แ ค โ ร ที น ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน บำรุงสายตา ทำให้ตับอ่อนแข็งแรง มีสารต้านอนุมูลอิสระ และยังมี วิตามินบี 5 บี 6 ที่ช่วยในการ ล ด น้ำ ห นั ก โ ด ย ต ร ง วิ ต า มิ น ซี ทำให้ผิวสวย และที่สำคัญคือ มั น เ ท ศ มี ส า ร ต้ า น ม ะ เ ร็ ง สู ง3. ส้มเ ป็ น ผ ล ไ ม้ ใ ห้ วิ ต า มิ น C สู ง จะช่วยในการสร้างเซลล์เม็ด เ ลื อ ด ขาว และภูมิต้านทานโร ค ทั้งยังมีไฟเบอร์สูง ช่ ว ย ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ย แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง คอลลาเจนในผิวด้วย4. คะน้า

มี ส า ร เ บ ต้ า แ ค โ ร ที น สู ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่างๆ ได้ดี มีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แ ล ะ แ ค ล เ ซี ย ม ที่ ดู แ ล ก ร ะ ดู ก ให้แข็งแรงด้วย5. ปลา

น อ ก จ า ก ใ ห้ โ ป ร ตี น สู ง ยั ง มี โ อ เ ม ก้ า 3 ที่ช่วยในการทำงานของสมอง ตับ ระบบประสาทเกี่ยวกับการเรียนรู้ และยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลง ซึ่งปลาที่มีโอเมก้าสูงได้แก่ ป ล า ท ะ เ ล อ ย่ า ง แ ซ ล ม อ น แม็คเคอเรล ทูน่า รวมทั้งปลาน้ำจืดอย่างปลาสวาย เป็นต้น6. ไข่ไก่

ซึ่ ง มี โ ป ร ตี น สู ง ทำ ใ ห้ คุ ณ ไ ด้ พ ลั ง ง า น แต่ไม่อ้วน ไข่ไก่ถือว่าเป็นสุดยอดอาหาร ที่หาได้ง่าย ราคาประหยัด แ ล ะ ยั ง ส า ม า ร ถ นำ ม า ทำ อ า ห า ร ได้หลากหลายอีกด้วย7. ถั่วทุกชนิด

จ ะ ใ ห้ โ ป ร ตี น ที่ สู ง แ ล ะ ยั ง เ ป็ น แหล่งของธาตุเหล็ก ซึ่งในถั่ว 1 ถ้วย จะให้ธาตุเหล็กที่สูงถึง 16 มิลลิกรัม แ ล ะ ยั ง มี ไ ฟ เ บ อ ร์ ช่ ว ย ร ะ บ บ ขับถ่ายทำงานได้ดีอีกด้วย

8. โยเกิร์ต

จ ะ มี ส า ร ที่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ เ ย อ ะ ม า ก ไม่ว่าจะเป็น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี 12 และโปรตีน ซึ่งเราควรทานโยเกิร์ตให้ได้ วันละ 1 ถ้วย ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ ใ น ร่ า ง ก า ย จ ะ ทำงานได้ดีขึ้น9. ชา

จ ะ มี ส า ร ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ ที่ดีต่อระบบทำงานในร่างกาย ซึ่งจะต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยลดความเสี่ยงเป็นอั ล ไ ซ เ ม อ ร์ ม ะ เ ร็ ง และทำให้สุขภาพ ฟั น และกระดูกแข็งแรงขึ้นด้วยบทความแนะนำ
บทความ "ไลฟ์สไตล์"สุขภาพวาไรตี้ปัญหากวนใจเกร็ดความรู้เรื่องที่ควรรู้เช่าบ้าน